தமிழாய் வந்தவன் முருகப் பெருமானே !

நீங்கள் விரும்பும் தமிழ் எழுத்துக்ளைப் பெற கீழ்க் கண்ட அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி COPY PASTE செய்து கொள்ளவும். இந்த எழுத்துக்களை SEARCH உதவியில் பதிவு செய்து தேவையான விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ
க கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ க்
ங ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙொ ஙோ ஙௌ ங்
ச சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ ச்
ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ ஞ்
ட டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ ட்
ண ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ ண்
த தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ த்
ந நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ ந்
ப பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ ப்
ம மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ ம்
ய யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ ய்
ர ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ ர்
ல லா லி லீ லு லூ லெ லே  லை லொ லோ லௌ ல்
ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ ழ்
ள ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ ள்
வ வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ வ்
ற றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றொ றௌ ற்
ன னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ ன்

சில தேவ மொழி எழுத்துக்கள்
ஜ ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ ஜ்
ஹ ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ ஹ்
ஷ ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ ஷ்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam

SEARCH
HOME
வளர